Rede · Lars Harms · 24.09.2016 Rechenschaftsbericht zum Landesparteitag des SSW

Rede des stellvertretenden Landesvorsitzenden des SSW Rüdiger Schulze zum Tagesordnungspunkt 7 b, Formandens beretning regnskab 2015

Es gilt das gesprochene Wort 

Kære delegerede, kære gæster, 

liebe Delegierte, liebe Gäste, 

Das Ergebnis des Rechenschaftsberichtes der Partei für das Jahr 2015 ist aus Sicht des Landesvorstandes zufriedenstellend. Wir schließen das Jahr 2015 mit einem Überschuss von 59.157,00 € ab. Dieser Überschuss wird auf unser Wahlkonto für die Landtagswahl 2017 und Kommunalwahl 2018 überwiesen werden. 

Regnskabsresultatet for året 2015 balancerer med 581.683,00 € i indtægter og udgifter og udviser et overskud på 59.157,00 €, som blevet overført til kontoen ”valghenlæggelser” i henhold til beslutning fra tilskudsgiveren og partiets landsstyrelse. Regnskabet vurderes til at være tilfredsstillende. 

SSW har ved udgangen af 2015 3.550 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 78.

Partiets kontingent fordeles med 40 % til distrikterne, 30 % til amterne og ligeledes 30 % til landsforbundet. I 2015 har landsforbundet registreret 19.320,00 € i kontingentindtægter. SSWs regnskab er altid præget af, om der er et valgår eller ikke. I år 2015 har ikke været valg og derfor har landsforbundet et overskud i sit regnskab.  

Partiets udgifter er i 2015 steget. Dette skyldes dels at personaleudgifterne er vokset med 28.855,00 € til i alt 373.473,00 € pga. ansættelse af en deltidsamtssekretær for SSW Slesvig-Flensborg amt. Dels skyldes det, at udgifterne for administration voksede med 19.840,00 € til i alt 90.487,00 € pga. indførelsen af et nyt medlemskartoteksystem. Udgifterne møderne og arrangementer er pga. partiets meget høje aktivitetsniveau endnu engang steget med 3.803,48 € til i alt 22.662,00 €.  

SSW har ved udgangen af 2015 en samlet formue på 305.623,40 €. Af denne formue råder SSWs landsforbundet over en formue på 169.285,00 €, som er øremærket til gennemførelse af de kommende valgkampe i 2017 og 2018. I 2016 budgetterer landsforbundet med et tilskud på 25.000,- € til overborgmestervalget og i 2017 med 200.000,- € til landdagsvalget.

SSW har indgået en resultataftale med Sydslesvigudvalget for 2015. 29 ud af 31 resultatmål fra resultataftalen er blevet opfyldt. Kun 1 resultatmål blev delvist ikke opfyldt og 1 resultatmål ikke opfyldt. Dermed har SSW overordnet set opfyldt resultataftalens krav for 2015. 

Regnskabet for Sydslesvigsk Vælgerforenings landsforbund for kalenderåret 2015 er blevet revideret af revisorerne undertegnede valgte revisorer den 08.08.2015.

Revisorerne henviser desuden til, at regnskabet 2015 i henhold til tysk partilov af 28. januar 1994 revideres af revisionsfirmaet BDO-Deutsche Warentreuhand AG” i Flensborg.

Som i kan se af revisionsberetningen har revisorerne kontrolleret alle bilag for indtægter og udgifter. Desuden har de kontrolleret de eksisterende bankbøger og kassebeholdningen. Sydslesvigsk Vælgerforening råder ikke over fast ejendom og formue. Revisorerne fik udtømmende svar på alle deres spørgsmål. Kontrollen gav ikke anledning til indvendinger. Regnskabet føres som et almindeligt indtægt- og udgiftsregnskab med tilsvarende finanskonti på et enkelt edb-system med tilhørende kontoblade og samlet journal-oversigt for bank og kasse.

Revisorerne har sammenlignet regnskabsresultatet med det godkendte budget for året 2015. Større afvigelser i regnskabet i forhold til budgettet er blevet forklaret fyldestgørende og er blevet godkendt af landsstyrelsen. Vi har kunnet konstatere, at tilskuddene er blevet anvendt i overensstemmelse med det forelagte budget, de gældende regler og givne vilkår.

Det foreliggende regnskab indikerer, at SSW også fremover kan overholde budgetterne og vil være i stand til at finansiere sine valgkampe, som er afgørende for mindretalspartiets fremtidige politiske indsats. 

Revisorerne kan sammenfattende erklære, at revisionen er gennemført i henhold til gældende og for Sydslesvigsk Vælgerforening relevante regler fra Sydslesvigloven.

På denne baggrund kan jeg konkludere, at SSWs økonomi på nuværende tidspunkt er solide og vil anbefale jer at i giver decharge for regnskabet 2015.

Weitere Artikel

Pressemitteilung · Lars Harms · 27.11.2023 Freien Radios und Offenem Kanal droht der Aderlass

Das Digitalradio DAB+ schreitet voran, doch auch das lineare UKW wird noch von vielen Menschen genutzt. Die Rundfunkanbieter müssen daher im Dualbetrieb arbeiten - was vor allem freie Anstalten und den OK vor ein Kostenproblem stellt.

Weiterlesen

Rede · Lars Harms · 24.11.2023 Die traurige Tradition der „Besoldung nach Kassenlage“ muss endlich aufhören

„Der SSW hat schon immer gefordert, dass der Tarifabschluss selbstredend zeit- und wirkungsgleich für unsere Beamtinnen und Beamten übernommen werden muss. Es kann nicht sein, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst nun die Versäumnisse aus guten Haushaltsjahren ausbaden sollen.“

Weiterlesen

Rede · Lars Harms · 23.11.2023 Schießausbildung bei der Polizei sicherstellen!

„Das bloße Erfüllen von Mindeststandards im Umgang mit Dienstwaffen reicht nicht.“

Weiterlesen